ypaward-logo
 
 
 
 
得獎品牌名單

「港人港情品牌大獎」已步入第七屆,作為營商者之商業夥伴,黃頁與香港緊扣相連,與各大中小企業同心攜手,打造理想時代。

秉承往年,今年特設「優先入圍品牌巡禮」,藉此給予各大優先入圍品牌更多支持和力量,並進一步提升品牌在業界的認受性。

「優先入圍品牌巡禮」名單如下:(排名不分先後)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「優先入圍品牌巡禮」名單如下 (排名不分先後)